Obchodní podmínky kroužků Programování v Minecraftu 1, Programování v Minecraftu 2 a Virtuální Programování v Minecraftu

Obchodní podmínky pro zájmovou činnost

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti poskytovatele a účastníků (dále jen „Děti“) a jejich zákonných zástupců (dále jen „Rodiče“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a těmito podmínkami.

II. POSKYTOVATEL

Bridge Academy CZ s.r.o.
IČ 09463003
U Stadionu 714/30, 434 01 Most
krouzky@bridgeacademy.cz

(dále jen Bridge Academy)

III. SLUŽBY

Kroužky, tábory, vzdělávací pobyty pro děti a mládež.

IV. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Smluvní vztah vzniká podáním přihlášky Bridge Academy CZ s.r.o. Podáním přihlášky Rodiče vyjadřují souhlas s Obchodními podmínkami dané kroužku.

V. ZPŮSOB ÚHRADY

Rodič provede úhradu za služby v termínu stanoveném Poskytovatelem, ale ne později než před zahájením první lekce kroužku, nástupu na tábor atd. převodem na účet Bridge Academy, který je součastí nákupního procesu (e-shopu) Bridge Academy na adrese www.bridgeacademy.cz. Pokud Rodič požádá, vystaví Bridge Academy potvrzení například pro účely příspěvku zaměstnavatele apod. Při nezaplacení může Poskytovatel od smlouvy odstoupit a v takovém případě se smluvní vztah ruší od samého začátku. Nárok Poskytovatale na odměnu tím není dotčen.

VI. PŘEKÁŽKY NA STRANĚ DÍTĚTE

V případě nemožnosti Dítěte účastnit se již probíhajícího kroužku nevzniká nárok na vrácení peněz. Bridge Academy se bude snažit poskytnout přiměřenou náhradu (např. formou online lekcí anebo vrácení poměrné části zaplacené částky) v případě dlouhodobých zdravotních problémů Dítěte a v dalších výjimečných případech.

U kroužků, které nebyly otevřeny z důvodu nenaplnění kapacity, vrátí Bridge Academy 100% hodnoty.

U táborů se vrací 100% uhrazené částky při písemných odhláškách zaslaných na e-mail  krouzky@bridgeacademy.cz alespoň jeden měsíc před začátkem prázdnin, kdy tábor probíhá. U odhlášek v kratší lhůtě (při registraci na celou dobu tábora) vrátí Bridge Academy 50% uhrazené částky, ale pokud Rodič za své Dítě sebe najde náhradníka, vrátí mu BRIDGE Academy 100% uhrazené částky. U již probíhajících táborů se žádná částka nevrací.

VII. PŘEKÁŽKY NA STRANĚ POSKYTOVATELE

Bridge Academy může stanovit minimální počet účastníků. Pokud počet účastníků nedosáhne této hranice, je Bridge Academy oprávněna aktivitu zrušit. Smluvní vztah končí ke dni zrušení aktivity. Bridge Academy může zrušit aktivitu i z jiných objektivních důvodů. O této skutečnosti neprodleně informuje Děti a Rodiče. Pokud vedoucí aktivity nebude moci v jejím průběhu dále aktivitu vést a nelze za něj zajistit plnohodnotnou náhradu, může Bridge Academy zrušit aktivitu. V těchto případech bude vrácena poměrná část zaplacené částky, která se vypočte jako podíl uskutečněných aktivit (lekcí) a aktivit (lekcí), které do ukončení aktivity zbývají.

VIII. DODÁNÍ SLUŽBY

Bridge Academy se zavazuje dodat smluvenou službu v kvalitě a rozsahu, kterou uvedl v podmínkách (propozice, leták, projekt, apod.).

IX. SOUČINNOST NA STRANĚ DĚTÍ A RODIČŮ

V případě nedodržování podmínek ze strany Dětí (zejména formou narušování hladkého průběhu aktivit) může Bridge Academy ukončit smluvní vztah. Rodiči Dítěte nenáleží žádná finanční náhrada.

X. VYŠŠÍ MOC

V případě zásahu vyšší moci nemá Bridge Academy vůči Dětem a Rodičům žádné povinnosti. Za vyšší moc se považuje také omezení činnosti Bridge Academy dané změnou legislativy.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky jsou platné a závazné pro všechny služby specifikované ve III. odstavci těchto OP. Změnu Obchodních podmínek lze uskutečnit pouze písemnou formou .

Tyto podmínky jsou platné od 1. 9. 2020

Copyright © 2024 BRIDGE Academy, Všechna práva vyhrazena.