Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy/licenční smlouvy, kdy na jedné straně je společnost ze skupiny BRIDGE Academy jako prodávající (dále jen „BRIDGE Academy“ nebo „Prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“). 

Společností ze skupiny BRIDGE Academy se rozumí tyto společnosti:

 • Bridge Academy Group s.r.o., IČ 09463062, se sídlem U Stadionu 714/30, 434 01 Most, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 45805;

 • Bridge Academy CZ s.r.o., IČ 09463003, se sídlem U Stadionu 714/30, 434 01 Most, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 45806;

 • Bridge Academy z.s., IČ 26672073, se sídlem U Stadionu 714/30, 434 01 Most, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka L 14971/MSPH;

 • nvias, z. s., IČ 05743877, se sídlem Studentská 2135/105, Bolevec, 323 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka L 7931/KSPL;

Další informace o BRIDGE Academy jsou uvedeny na webové stránce www.bridgeacademy.cz v sekci „O nás“.

Kupujícím dle těchto VOP je fyzická osoba v postavení spotřebitele či podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s BRIDGE Academy nebo s ní jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že je ve smluvním vztahu s BRIDGE Academy považován za podnikatele a platí pro něj pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

Kupující vytvořením objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří Sdělení před uzavřením smlouvy pro Kupující spotřebitele obsažená v článku II VOP, Podmínky ochrany osobních údajů, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě vytvoření objednávky. 

Kupující si je vědom, že mu koupí zboží nebo služby (dále jen „zboží“), které jsou v obchodní nabídce BRIDGE Academy, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. BRIDGE Academy nebo smluvních partnerů BRIDGE Academy, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kopii VOP obdrží Kupující jako odkaz v potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu. Fakturu obsahující základní údaje smlouvy, vč. účtenky podle zákona o evidenci tržeb a daňového dokladu, obdrží Kupující na základě žádosti přes kontaktní formulář. Kupující s tímto souhlasí. V případě zájmu o zaslání faktury v listinné podobě lze využít našeho kontaktního formuláře.

Odkazy na uvedené listiny jsou Kupujícímu zaslány na e-mailovou adresu, kterou Kupující uvede při objednávce, popřípadě jsou dostupné po přihlášení se do uživatelského profilu portálu BRIDGE Academy. V případě zájmu o zaslání faktury v listinné podobě lze využít našeho kontaktního formuláře.

II. Sdělení před uzavřením smlouvy pro Kupující spotřebitele

BRIDGE Academy Kupujícímu spotřebiteli sděluje, že

 1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, BRIDGE Academy si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);

 2. požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od BRIDGE Academy, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány;

 3. BRIDGE Academy neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, pokud takové smlouvy zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná;

 4. ceny zboží jsou na webu provozovaném BRIDGE Academy uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem;

 5. Kupující spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o

  1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;

  2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů služeb nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky služby; nebo

  3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka služeb, ode dne převzetí první dodávky služby;

  4. přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla BRIDGE Academy, na e-mailovou adresu BRIDGE Academy, sdělit prostřednictvím telefonátu, příp. registrovaný uživatel může využít formulář pro odstoupení od smlouvy na stránkách BRIDGE Academy;
 6. Kupující spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

  1. o poskytování služeb, které BRIDGE Academy poskytla s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

 7. v případě odstoupení od smlouvy nese Kupující spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží BRIDGE Academy, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za vrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

 8. spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;

 9. smlouva, resp. příslušná faktura, bude uložena v elektronickém archivu BRIDGE Academy, přičemž registrovaní uživatelé BRIDGE Academy mají k těmto údajům také přístup ve svém profilu;

 10. spotřebitel může uplatnit stížnost přes kontaktní formulář zde, příp. se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

 11. její kontaktní e-mailovou adresou je krouzky@bridgeacademy.cz. BRIDGE Academy však doporučuje kontaktování prostřednictvím jejího kontaktního formuláře.

 12. BRIDGE Academy tímto informuje Kupujícího, že zajišťuje bezplatný zpětný odběr určitých elektrozařízení, baterií a akumulátorů za podmínek stanovených zde.

III. Smlouva

1. Uzavření smlouvy

K vytvoření objednávky dojde v okamžiku, kdy Kupující vloží vybrané zboží, službu či elektronický obsah do košíku a odešle objednávku, příp. koupí expres, pokud je registrovaným uživatelem BRIDGE Academy. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník BRIDGE Academy, ať už při faxové nebo e mailové objednávce. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, může měnit jak požadované plnění v košíku, tak způsob dopravy i způsob úhrady. Kupující je povinen zkontrolovat všechny údaje, které při vytváření objednávky uvedl/zvolil. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky vytvořené Kupujícím ze strany BRIDGE Academy, za případné chyby při přenosu dat BRIDGE Academy nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy BRIDGE Academy neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email.

Přílohou potvrzení ve formě odkazu je aktuální znění VOP . Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.

Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto VOP, kde je tento proces srozumitelně popsán.

2. Dodání předmětu koupě

Kupní smlouvou se BRIDGE Academy zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, zpřístupní službu, poskytne digitální obsah/licenci, která je předmětem koupě, a Kupující se zavazuje, že službu/digitální obsah převezme a zaplatí BRIDGE Academy kupní cenu.

BRIDGE Academy odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

3. Odpovědnost BRIDGE Academy

BRIDGE Academy odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména BRIDGE Academy odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,

 1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, chybí-li toto ujednání, že má takové vlastnosti, které BRIDGE Academy popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu /služby a na základě reklamy jimi prováděné; 

 2. se věc hodí k účelu, který pro její použití BRIDGE Academy uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá; 

 3. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a 

 4. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

Má-li věc vadu, z níž je BRIDGE Academy zavázána, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

5. Podstatné porušení smlouvy

Vyskytne-li se vada v uvedené lhůtě a je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

 1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady; 

 2. na odstranění vady opravou věci; 

 3. na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo 

 4. odstoupit od smlouvy 

Kupující sdělí BRIDGE Academy, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu BRIDGE Academy; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li BRIDGE Academy vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu BRIDGE Academy nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že BRIDGE Academy nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

6. Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může BRIDGE Academy dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může BRIDGE Academy odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li BRIDGE Academy vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu BRIDGE Academy.

7. Porušení smlouvy obecně

Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě (třetí reklamace stejné vady) nebo pro větší počet vad (alespoň 3 vady současně). V takovém případě má Kupující – spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Při dodání nové věci vrátí Kupující BRIDGE Academy na její náklady věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství).

Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

IV. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy Kupujícím spotřebitelem

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

 1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;

 2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo

 3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

 4. BRIDGE Academy umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách, a spotřebiteli tak BRIDGE Academy potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese:

Bridge Academy Group s.r.o., U Stadionu 714/30, 434 01 Most.

Odstoupí-li Kupující spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá BRIDGE Academy bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od BRIDGE Academy obdržel, a to na své náklady.

Zboží by měl Kupující spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Rozhodne-li se Kupující spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, BRIDGE Academy doporučuje pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu BRIDGE Academy spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zda-li částka bude odebrána v hotovosti.

V případě proplácení dobropisu v hotovosti může BRIDGE Academy požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházejících z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může BRIDGE Academy odmítnout peněžní prostředky proplatit.

Odstoupí-li Kupující spotřebitel od smlouvy, vrátí mu BRIDGE Academy bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijala, stejným způsobem. Náleží-li BRIDGE Academy náhrada za snížení hodnoty zboží, bude tato započtena na pohledávku Kupujícího spotřebitele na vrácení kupní ceny.

Odstoupí-li Kupující spotřebitel od smlouvy, BRIDGE Academy není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí Kupující spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží BRIDGE Academy odeslal. Kupující spotřebitel je povinen vrátit BRIDGE Academy zboží bez zbytečného odkladu po odstoupení od smlouvy, nejpozději však do 14 dnů.

2. Odstoupení od smlouvy podnikatelem a v ostatních případech

Kupujícímu podnikateli může být ze strany BRIDGE Academy umožněno od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů odstoupit. V případě, je-li hodnota zakoupeného zboží vyšší než 50.000,- Kč vč. DPH nebo je-li předmětem smlouvy koupě grafické karty, není takové odstoupení od smlouvy možné vůbec.

Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy, pak tento bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží.

Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů a vrácené zboží nebude v originálním obalu včetně veškerých součástí a příslušenství, pak Kupující podnikatel bere na vědomí, že BRIDGE Academy si vyhrazuje právo takovéto vrácení zboží zpoplatnit, a to takovou částkou, která BRIDGE Academy vykompenzuje náklady, jež jsou nezbytné vynaložit pro znovuuvedení zboží do prodeje.

Náhrada za snížení hodnoty zboží či náhrada nákladů na znovuuvedení zboží do prodeje bude započtena na vracenou kupní cenu Kupujícímu podnikateli.

Kupující podnikatel nemůže odstoupit od smlouvy z důvodu výskytu vady, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;

 2. použil-li Kupující věc ještě před objevením vady;

 3. způsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu svým jednáním anebo opomenutím; nebo

 4. prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti a BRIDGE Academy umožní Kupujícímu podnikateli odstoupit od smlouvy, vrátí Kupující BRIDGE Academy, co ještě vrátit může, a dá BRIDGE Academy náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

 5. neoznámil-li Kupující podnikatel vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Z důvodu ochrany práv Kupujícího podnikatele je-li Kupujícím právnická osoba a bude-li požadovat proplacení dobropisu v hotovosti přímo na pobočce BRIDGE Academy, pak příslušná částka bude předána pouze osobám oprávněným jednat za dotyčnou právnickou osobu, tj. statutárnímu orgánu, nebo osobě, jež se prokáže úředně ověřenou plnou mocí, či osobě, která je uvedena jako „správce“ v profilu kupujícího na webové stránce www.bridgeacademy.cz a prokáže se občanským průkazem.

3. Odstoupení od smlouvy BRIDGE Academy v případě chyby v ceně zboží

Mimo případů stanovených zákonem je BRIDGE Academy oprávněna odstoupit od smlouvy v případě zjevné chyby v ceně zboží.

Odstoupit od smlouvy dle tohoto bodu je možné do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a BRIDGE Academy tím, že BRIDGE Academy Kupujícímu stornuje objednávku nebo mu dá jiným způsobem najevo, že od smlouvy odstupuje.

Pokud Kupující zaplatil alespoň část kupní ceny zboží bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni odstoupení od smlouvy ze strany BRIDGE Academy.

V. Bezpečnost a ochrana informací

Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů Kupujícího ze strany BRIDGE Academy se použijí tyto Podmínky ochrany osobních údajů.

VI. Provozní doba

Objednávky přes internetový obchod BRIDGE Academy: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci BRIDGE Academy nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby e-shopu.

Provozní doba infolinky je uvedena na webu BRIDGE Academy a může se měnit.

VII. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu www.bridgeacademy.cz jsou vždy aktuální a platné ceny v české měně (Kč) s výjimkou případů, kdy dojde k uvedení chybné ceny viz ustanovení níže v tomto článku.

Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, včetně všech dalších daní a poplatků, které musí Kupující pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikaci prostředky na dálku, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku, a jejichž výše se odvíjí od volby Kupujícího.

Kupující však bere na vědomí, že konečné ceny u produktů jsou uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy, ve specifických situacích tedy může v konečném součtu všech zakupovaných produktů dojít k nepatrné odchylce od takto uvedené kupní ceny, toto je dáno právě v důsledku zaokrouhlením na celé koruny. Podrobný rozpis kupní ceny, vč. haléřů, je vždy uveden v košíku Kupujícího.

Akční ceny platí do vyprodání zásob BRIDGE Academy či při uvedení počtu kusů akčního zboží do vyprodání stanoveného počtu kusů akčního zboží nebo do skončení akce, podle toho, co nastane dříve.

Původní cena (na webu typicky vyobrazena v rámci informování o slevě jako přeškrtnutá) znamená nejnižší cenu za posledních 30 dní před zlevněním, za niž předmětné zboží/službu/licenci (dále jen “Zboží”) BRIDGE Academy nabízela na svém e-shopu. Do výpočtu původní ceny se nezohledňují individuální cenová zvýhodnění a cenová zvýhodnění, která nejsou zahrnuta přímo v aktuální prodejní ceně daného Zboží (tj. nejsou poskytována automaticky a plošně jako např. slevové kódy). Takto vypočtená původní cena zůstává v platnosti i v případě, kdy je Zboží zlevňováno postupně několikrát v kratším časovém horizontu, maximálně však po dobu 90 dní.

Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi BRIDGE Academy a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží nebo související služby (dopravu, pojištění prodloužené záruky apod.) za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému BRIDGE Academy či pochybení personálu BRIDGE Academy. V takovém případě je BRIDGE Academy oprávněna od kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co Kupující obdržel e-mail potvrzující jeho objednávku, o čemž BRIDGE Academy Kupujícího bez zbytečného odkladu informuje. Příklady, kdy může dojít k chybně zveřejněné ceně jsou zejména následující:

 • cena zboží je na první pohled nesprávná (např. nezohledňuje nákupní cenu či obvyklou cenu zboží); 

 • u ceny zboží přebývá nebo chybí jedna či více cifer; 

 • sleva na zboží přesahuje 50 %, aniž by zboží bylo součástí zvláštní marketingové kampaně či výprodejové akce označené speciálním symbolem a inzerujícím odpovídající výši slev. 

 • BRIDGE Academy upozorňuje, že informační systém BRIDGE Academy uvádí i u zboží se zjevně chybnou cenou automaticky informaci, že se jedná o zboží zlevněné, resp. o zboží ve výprodeji apod. V případě pochybností, zda je zboží skutečně zlevněné či jde o zjevnou chybu v ceně zboží je proto Kupující povinen kontaktovat BRIDGE Academy a informaci o správnosti ceny si ověřit

BRIDGE Academy si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití mj. osobních údajů, IČO/DIČ údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován.

Dále si BRIDGE Academy vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud dojde k neoprávněnému užití slevového nebo obdobného poukazu v rozporu s jeho podmínkami, zejména se jedná o případy kdy:

 • slevový poukaz je použit na jiné zboží, než pro které byl určen;

 • slevový poukaz je použit ve spojení s jinou slevou, i přesto, že sčítání těchto slev nebylo výslovně zakázáno;

 • slevový poukaz je použit na nákup, který nedosahuje minimální stanovené ceny;

 • BRIDGE Academy zjistí, že slevový poukaz již byl použit.

Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout a zároveň Kupující bere na vědomí, že je BRIDGE Academy oprávněna požadovat mimo jiné bezdůvodné obohacení.

VIII. Objednávání

Objednávat je možno následujícími způsoby:

 1. prostřednictvím elektronického obchodu BRIDGE Academy (dále jen „e-shop“);

 2. elektronickou poštou na adrese krouzky@bridgeacademy.cz;

 3. telefonicky.

Veškeré telefonické objednávky zboží je možné realizovat přes call centrum BRIDGE Academy v provozní době call centra.

BRIDGE Academy doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop prostřednictvím registrovaného profilu Kupujícího na BRIDGE Academy. V případě veřejného přístupu k internetu dále doporučuje Kupujícímu odhlásit se ze svého profilu po provedení objednávky.

Kupující bude o předpokládaném čase doručení objednaného zboží informován prostřednictvím e-mailu. Délka doručování objednaného zboží a cena dopravy je závislá na způsobu dopravy, kterou si Kupující zvolí v druhém kroku objednávky v rámci svého košíku. Kupující bere na vědomí, že předpokládaný čas doručení se může změnit v závislosti na logistických možnostech BRIDGE Academy a /nebo jejích dopravců, o čemž bude BRIDGE Academy Kupujícího neprodleně informovat.

IX. Platební podmínky

BRIDGE Academy akceptuje platby kartou online, bankovním převodem, nebo přes Paypal.

Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví BRIDGE Academy, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit po odeslání objednávky.

BRIDGE Academy si vyhrazuje právo nabídnout Kupujícímu pouze vybrané způsoby platby dle vlastního uvážení.

Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

V případě platby platební kartou na pobočce je Kupující povinen zakrýt údaje na své platební kartě a svůj PIN kód.

Vrácení peněz

Odstoupí-li Kupující od uzavřené smlouvy s BRIDGE Academy nebo budou-li Kupujícímu vraceny peněžní prostředky z jiného důvodu, vrátí BRIDGE Academy Kupujícímu peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijala, stejným způsobem. Kupující je odpovědný za správnost údajů pro vrácení peněžních prostředků, které sdělí BRIDGE Academy v případě, že není možné peněžní prostředky vrátit stejný způsobem, jakým byla provedena platba za objednávku (např. zákazník platil v hotovosti na prodejně nebo kurýrovi, došlo k expiraci platební karty zákazníka a BRIDGE Academy nemá k dispozici jiné platební údaje Kupujícího), či v případě, kdy BRIDGE Academy na základě vlastního uvážení vyhoví požadavku Kupujícího na změnu způsobu vrácení peněžních prostředků.

X. Dodací podmínky

BRIDGE Academy zajišťuje či zprostředkovává různé způsoby dodání/dopravy dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému BRIDGE Academy nenese zodpovědnost za opožděné dodání zboží.

XI. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem BRIDGE Academy a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží doklad o zakoupení.

XII. Ověřitelnost recenzí

Veškeré zveřejněné recenze pochází z:

 • elektronických formulářů umístěných na webovém portálu www.bridgeacademy.cz u jednotlivých produktů,

 • kontaktního formuláře umístěného na hlavní stránce webového portálu,

 • e-mailového marketingového nástroje Mailchimp, kde jsou ověření odběratelé dotazování na poskytnutí recenzí k jednotlivým produktům, které zakoupili.

XIII. Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní.

Případné spory mezi BRIDGE Academy a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Před přistoupením k mimosoudnímu řešení sporu, BRIDGE Academy doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na BRIDGE Academy pro vyřešení nastalé situace.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 21.11.2022 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách BRIDGE Academy nebo elektronicky na www.bridgeacademy.cz

Copyright © 2024 BRIDGE Academy, Všechna práva vyhrazena.